Smluvní podmínky

Podmínky www služeb platné do 1. 1. 2014

SMLUVNÍ STRANY:
Daniel Šalé, IČ: 72171145,  jako poskytovatel a uživatel

PŘEDMĚT A OBECNÁ UJEDNÁNÍ
1 Na základě ustanovení § 269 odst. 2 obch. zákoníku vstupují smluvní strany do smluvního vztahu, jehož předmětem je poskytování strojového času serveru připojeného k síti internet ve prospěch uživatele a to na za níže uvedených podmínek
2. Definice pojmů: Pro účely těchto smluvních podmínek a obchodního vztahu uzavřeného dle této smlouvy se rozumí:
3. Server - jde o počítač trvale připojený k síti internet, schopný pracovat v reálném čase pro více uživatelů najednou.
4. Klientský počítač - počítač, který je připojen k síti internet a využívá služeb zpracování dat serverem, vybavený vlastními programovými prostředky pro přístup a interpretaci zpracovaných dat ze serveru.
5. Pronájem strojového času - poskytnutí části výpočetní kapacity serveru ke zpracování dat a zobrazení výsledků zpracování na klientském počítači. Na základě této smlouvy je smluvnímu uživateli v daném okamžiku poskytnuta jen dílčí kapacita počítače v závislosti na využívání daného počítače i jinými uživateli.
6. Provozování WWW stránek - zpracování dat uživatele, v rámci pronájmu strojového času serveru, programovými prostředky poskytovatele ve prospěch uživatele a třetích osob.
7. Provozování schránek elektronické pošty uživatele - zpracování dat - předávání textových, obrazových zpráv, předávání datových souborů, v rámci pronájmu strojového času serveru, programovými prostředky poskytovatele ve prospěch uživatele a třetích osob.
8. Doménové jméno - název WWW stránky.
9. Připojení serveru k internetu (připojovatel) - třetí strana, která zajišťuje pro poskytovatele připojení serveru k internetu.

PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN
1. Poskytovatel umožní uživateli zřízení a provozování WWW stránek, schránek elektronické pošty, v rámci pronájmu strojového času. Poskytovatel poskytne uživateli strojový čas s následujícími technickými parametry:
2. Programové prostředky pro zpracování umožní zpracování programů v jazyce HTML, JAVA a přístup k elektronické poště pomocí protokolu POP3. Na základě výběru uživatele bude poskytnut server s operačním systémem LINUX.
3. Objem zpracovávaných dat je omezen na velikost přiděleného diskového prostoru podle provozované varianty. Objem přenášených dat mezi serverem a klientským počítačem není omezen.
4. Uživatel zodpovídá za technickou správnost WWW stránek a za správnost výstupů na klientském počítači.
5. Uživatel nesmí zřídit WWW stránky, jejichž obsah je v rozporu se zákonem nebo dobrými mravy. Nesmí také uveřejňovat stránky s eroticky laděnou tématikou. Stránky s tímto obsahem nejsou povoleny ani za podmínky přístupu chráněného heslem.
6. Poskytovatel je povinen zajistit nepřetržitý provoz stránek uživatele. Za neposkytnutí služby se nepovažuje případ výpadku dodávky elektrické energie nad rámec zajištění záložním zdroje serveru, výpadek v síti nebo uzlu připojovatele serveru a servisní zásahy poskytovatele na serveru v rozsahu nezbytně nutném k zajištění provozu serveru. V případě ostatních výpadků se postupuje podle sankčních ujednání, stanovených v bodu  „STANOVENÍ CENY A JEJÍ PLACENÍ  - 4.“.
7. Uživatel nesmí využívat službu k obtěžování třetích stran zejména opakovaným rozesíláním nevyžádaných dat.
8. Poskytovatel má právo jednostranně obměnit funkce služby.

STANOVENÍ CENY A JEJÍ PLACENÍ
1. Uživatel se zavazuje platit poskytovateli úplatu za poskytnuté služby (dále jen "poplatky"), a to v rozsahu a ve výši dohodnuté před započetím využívání služby.
2. Poplatky jsou splatné ročně předem nebo zpětně. Poskytovatel je bude účtovat fakturami, které mají splatnost deset dnů. Faktura může být odeslána uživateli elektronickou formou. Zaplacení poplatků není povinen poskytovatel upomínat.
3. Poskytovatel se zavazuje vrátit uživateli 1/30 měsíčního poplatku za každý den, ve kterém mu neposkytne služby déle než 4 hodiny sjednaným způsobem. V případě, že během kalendářního měsíce bylo 7 a více dní, ve kterých nebyla déle než 4 hodiny poskytnuta služba sjednaným způsobem, má uživatel nárok na plné vrácení celého měsíčního poplatku. Poplatky se vrací pouze na základě písemné reklamace služeb uživatelem, jež je doručena poskytovateli do 30 dnů ode dne, kdy služba nebyla poskytnuta sjednaným způsobem. Poplatky se vrací pouze formou jejich odečtení z nejbližší platby uživatele.

GARANCE DOSTUPNOSTI SLUŽBY, PORUCHY, ODSTÁVKY
1. Provozovatel zajistí bezproblémový provoz služeb s výjimkou doby nezbytné pro údržbu technických a softwarových prostředků, jejichž prostřednictvím jsou služby provozovány.
2. Provozovatel je oprávněn provádět plánované odstávky systémů za účelem jejich údržby a aktualizací.
3. Provozovatel je oprávněn provádět neplánované odstávky, pokud to situace vyžaduje a je nutné je neodkladně provést za účelem zajištění dalšího chodu služeb a serverů.
4. Poruchou se rozumí chyba v technických nebo softwarových prostředcích Provozovatele, která způsobuje úplnou nefunkčnost či nedostupnost služeb, následkem čehož je Zákazník nemůže v plné míře využívat. Za poruchu se nepovažuje plánovaná odstávka.
5. Provozovatel neručí za nefunkčnost či nedostupnost služby, která je zapříčiněna třetí stranou.
6. Provozovatel nenese žádnou zodpovědnost za nefunkčnost či nedostupnost systému, která byla způsobena technickým či jiným problémem na straně subdodavatele, poruchou či odstávkou v síti Internet mezi uživatelem a servery Provozovatele či vyšší mocí. Provozovatel nenese zodpovědnost za nedostupnost služby v případě nefunkčnosti připojení uživatele k Internetu.
7. O poruchách, odstávkách a důležitých změnách je Provozovatel povinen informovat Zákazníka na svých WWW stránkách v rámci možností s dostatečným předstihem.
8. Zákazník nemá nárok na náhradu škody či dalších nákladů, vzniklých v souvislosti s nedostupností služby.
9. Provozovatel neručí vzhledem k povaze e-mailové komunikace za korektní doručování e-mailových zpráv ze svých serverů či na své servery a z/do své sítě a nenese odpovědnost za případné škody způsobené nedoručenou či ztracenou e-mailovou zprávou.
10. Provozovatel neodpovídá za ztrátu či poškození dat v důsledku hardwarové závady.

ZVLÁŠTNÍ UJEDNÁNÍ
1. V případě nezaplacení poplatku podle bodu „STANOVENÍ CENY A JEJÍ PLACENÍ  - 2“ je poskytovatel oprávněn, a to i bez předchozího upozornění účastníka, přerušit provoz jeho domény, a to do té doby, než dojde k zaplacení dlužných poplatků v plné výši.
3. V případě nezaplacení poplatků po dobu delší než 14 dní od data splatnosti je poskytovatel oprávněn, a to i bez předchozího upozornění účastníka, ukončit provoz stránek uživatele.
4. Uživateli, který má vysokou spotřebu kapacit serveru (například CPU, paměti, přenosové kapacity,...), bude nabídnuta možnost připlatit si nad rámec sjednané úplaty za poskytnuté služby - výše příplatku je odvozena od potřebné kapacity - nebo snížit spotřebu kapacit serveru na přijatelnou úroveň. V jiném případě si poskytovatel vyhrazuje právo na ukončení provozu služby bez náhrady.
5. Poskytovatel není odpovědný za obsah stránek, jakož ani za škody, které způsobí uživateli nebo třetí straně provozem služby.
6. Poskytovatel má právo znovu neposkytnout službu uživateli, pokud mu byla dříve služba zrušena pro neplnění podmínek jejího provozu.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1. Provoz služby se sjednává na dobu neurčitou.
2. Provoz služby lze vypovědět bez udání důvodů. Výpověď musí být učiněna písemnou formou a musí být doručena poskytovateli do 7 dní před ukončením uhrazeného cyklu služby. Výpověď může být provedena během zaplaceného cyklu provozu služby. Provoz stránek uživatele musí být ukončen ve výpovědní době.
3. V případě změny DNS záznamu, nebo technického kontaktu domény, není nadále poskytovatel povinen provozovat smluvené služby.
4. Uživatel nemá právo na vrácení uhrazené odpovídající částky za nevyužitou službu, pokud sám službu vypoví před uplynutím předplaceného cyklu a pokud k výpovědi nedošlo z důvodu porušení smlouvy poskytovatelem.
5. Každý z účastníků je povinen ve lhůtě jednoho týdne oznámit druhému, pokud dojde ke změně obchodního jména, sídla či místa podnikání, případně některého z údajů a osob uvedených jako zodpovědné za provoz stránek v objednávce služeb.
6. Tyto smluvní podmínky ruší veškeré smluvní ujednání spojená s poskytováním služeb na serverech poskytovatele, jakož i pozbývají platnosti veškerá ostatní ujednání, jestliže nemohou vedle nich obstát.